Arbetstagare

Arbetsrätt för arbetstagare

Arbetsrätten är ett stort och varierat rättsområde som omfattar många situationer, konflikter och tvister som kan uppstå i arbetslivet. Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt respektives rättigheter och skyldigheter.

Våra jurister bistår dig som arbetstagare när du behöver juridisk hjälp. Vi kan hjälpa dig med frågor som rör arbetsmiljö, kollektivavtal med mera. Våra erfarna arbetsrättsjurister kan även vara behjälpliga vid arbetsrättsliga förhandlingar.

Vi hjälper dig som arbetstagare i alla frågor som rör arbetsrätt. Området omfattar i huvudsak de lagar och bestämmelser som reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. LAS, lagen om anställningsskydd, är den viktigaste regelsamlingen för de skyldigheter och rättigheter som gäller arbetstagare och arbetsgivare. För arbetstagare i offentlig tjänst gäller även lagen om offentlig anställning (LOA) och det finns även många olika branschspecifika kollektivavtal att ta hänsyn till vid konflikter.

Uppsägning och avsked

Uppsägning och avsked är två olika begrepp som ofta blandas ihop. Uppsagd kan en arbetstagare bli av två anledningar, arbetsbrist och personliga förhållanden, till exempel misskötsamhet. En uppsägning som kommer från arbetsgivaren måste vara sakligt grundad. Att bli avskedad är det som informellt kallas “att få sparken”. Ett avsked kan bara vara grundat på mycket allvarliga personliga förhållanden. Det krävs alltså att arbetstagaren har misskött sina åtaganden mot arbetsgivaren på ett riktigt grovt sätt för att avsked ska bli aktuellt.

Saklig grund för uppsägning är ett brett begrepp där en bedömning i det enskilda fallet måste göras, oavsett om det handlar om uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

Lönefordran

Lön som inte betalas ut på överenskommet datum utgör ett kontraktsbrott. När detta sker uppstår en lönefordran. Vi kan hjälpa dig att driva ett ärende om du inte har fått ut din lön i tid.

Tidsbegränsade anställningar

Vi hjälper självklart även till om det uppstår konflikt kring en provanställning eller någon annan form av tidsbegränsad anställning.

Arbetstagarens ansvar

Vilka krav en arbetstagare kan ställa på en arbetsgivare är en mycket stor fråga som kräver att man går in i detalj på de olika skyldigheterna som gäller arbetsmiljö, anställningsförhållanden, arbetstid med mera.

Är du arbetstagare och behöver hjälp med något av ovanstående eller någon annan arbetsrättslig fråga? Välkommen att kontakta oss för ett första möte!

Arbetsrättsligt stöd till arbetstagare