Arbetsrätt

Arbetsrättsjurist – information om uppsägning och avsked

Här berättar vi om vad arbetsrätten säger när det handlar om uppsägning och avsked.

Vid sidan av de skriftliga villkoren finns även en så kallad tyst reglering om att arbetstagaren måste vara lojal gentemot arbetsgivaren. Denna plikt om lojalitet utgår från att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren eller sätta sina egna intressen före arbetsgivarens. Tystnadsplikt ingår också i lojaliteten, samt att man inte får konkurrera med arbetsgivaren. Uttalanden på sociala medier kan även omfattas av lojalitetsplikten.

Bryter arbetstagaren mot anställningsavtalet eller lojalitetsplikten så kan det bli aktuellt med uppsägning eller avsked. Man en arbetstagare kan inte sägas upp hur som helst, denna process är lagligt reglerad. Bland annat har arbetstagaren rätt till en viss uppsägningstid. Ju längre arbetstagaren har varit anställd, desto längre uppsägningstid.

Uppsägning måste ha sakliga skäl

Centralt är att en uppsägning måste vara på grund av sakliga skäl. En arbetstagare kan sägas upp på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Ordervägran eller hot eller våld på arbetsplatsen är exempel på saker som kan vara personliga skäl till uppsägning. En arbetstagare kan även sägas upp på grund av en sjukdom som gjort att denne inte kunna utföra sina arbetsuppgifter under en längre tid. Men då måste arbetsgivaren ha uppfyllt sina skyldigheter när det handlar om rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering.

Avsked

Avsked kan bli aktuellt om en arbetstagare åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren på ett grovt sätt. Detta kan vara genom att starta konkurrerande verksamhet eller röja företagshemligheter. Har en arbetstagare hotat eller varit våldsam mot kollegor så kan det också bli aktuellt med avsked

I dessa fall gäller inte reglerna om uppsägningstid och omplacering. En uppsägning är alltså alltid bättre för den anställde än ett avskedande.

Har du fler frågor om arbetsrätt?