Affärsjurister med stor
kompetens inom arbetsrätt

Pålitlig juridisk hjälp

Affärsjurister med stor
kompetens inom arbetsrätt

Pålitlig juridisk hjälp

Arbetsrättsjurist i Stockholm för företag och arbetstagare

Arbetsrätt är ett allt viktigare område för både företagare och arbetstagare. Som arbetsrättsjurist handlägger vi alla frågor som berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Vi åtar oss alla typer av uppdrag inom arbetsrätt över hela landet! Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende! Du når oss via kontakformuläret här på sidan.

Med oss som din partner får du tillgång till kompetent juridisk rådgivning för arbetsgivare och arbetstagare med kort varsel.

Vad gör en Arbetsrättsjurist i Stockholm?

Arbetsrättsjuristen behövs vid upprättande av anställningsavtal för VD och andra arbetstagare, tolkning av anställningsavtal och kollektivavtal, bedömer konkurrensklausuler, biträder vid omorganisation av företaget, vid  övertalighet, upprättar omplaceringsutredningar med turordningslistor samt riskanalyser inför uppsägningar p.g.a arbetsbrist, biträder vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och på grund av personliga skäl, konsulterar i arbetsmiljöfrågor, vid övergång av företag, vid brott mot lagen om företagshemligheter, lönefordringar, ledighetsfrågor, rehabiliteringsfrågor, diskrimineringsfrågor m.m.

Våra jurister biträder vid MBL-förhandlingar, förlikningsförhandlingar, förhandlingar i tingsrätt, arbetsdomstolen och vid skiljeförfarande. Det är inte ovanligt att i avtal som rör VD och andra högre chefer att tvister skall prövas av skiljemän. Här är det viktigt att se upp för ofördelaktiga skiljeklausuler så att chefen kan få en rättslig prövning utan att kostnaderna blir skyhöga.

Det är en fördel att anlita en erfaren arbetsrättsjurist vid förhandlingar med fackliga organisationer och arbetsgivarföreningar. Utan erfarenhet kan en arbetsgivare lätt komma i underläge mot erfarna fackliga ombud. Utan att noggrant planera inför fackliga förhandlingar kan detta få dyrbara konsekvenser.   

Vi biträder företag som önskar säga upp någon anställd där det saknas laglig grund. Anställningar kan upphöra genom att parterna avtalar fram ett avslutsavtal. Här behövs ofta stöd av en erfaren arbetsrättsjurist. Ett sådant avtal kan ha många fördelar, då företaget köper frihet och säkerhet och den anställde får kompensation för att anställningen upphör tidigare.

Skydd för företagshemligheter, konkurrens- och sekretessklausuler

Våra jurister hjälper dig att skydda företagshemligheter genom att ge råd avseende upprättande av konkurrens- och sekretessklausuler och ger råd avseende lagen om skydd för företagshemligheter. Vi biträder i domstol avseende brott mot lagen om skydd för företagshemligheter.

Lång erfarenhet

Våra kompetenta arbetsrättsjurister har lång erfarenhet av att biträda både svenska och utländska företag och arbetstagare i en mängd olika arbetsrättsliga frågor. Tvister kan lösas genom effektivt förhandlingsstöd men det är inte ovanligt att tvister löses i tingsrätten, arbetsdomstolen eller genom skiljeförfarande.

Det lönar sig att ha ett nära samarbete med en arbetsrättsjurist för att undvika alla fallgropar i den allt mer komplicerade lagstiftningen. Olika misstag kan medföra relativt höga skadeståndsbelopp varför det är viktigt att konsultera en arbetsrättsjurist inför alla typer av förändringar inom företaget.

Våra jurister hjälper er att analysera och planera inför uppsägningar för att tillse att uppsägningarna blir formellt riktiga och för att öka oddsen till att uppsägningarna blir materiellt riktiga, detta för att söka undvika rättslig prövning.

Våra jurister är vana att arbeta med internationella klienter med dotterbolag i Sverige och upprättar avtal även på engelska.

Samarbete med oss

Genom att samarbeta med oss kan ditt företag få både arbetsrättslig och affärsjuridisk hjälp. I många fall är det en fördel att anlita en juristfirma som har kunskap och erfarenhet av flera rättsområden.

Det finns angränsade rättsfrågor till arbetsrätten, nämligen frågor om uppdragsförhållande, agenturförhållande, franchising, kommission e.t.c.  

Var finns vi

Vårt kontor ligger vackert beläget i centrala Stockholm men vi kan självklart hjälpa både företag och anställda i hela landet. Utöver svenska talar våra jurister och advokater även engelska och flera andra språk.

Har du frågor som gäller arbetsrätt är du alltid välkommen att kontakta oss. Via formuläret här på sidan eller på telefon. 

skrivbord

Är du i behov av en kompetent arbetsrättsjurist i Stockholm?